Archív oznamov

December 2016

H.Meličkovej 15,15/A - schôdza vlastníkov

02-12-2016 13:14 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
ul. H. Meličkovej č. 15, 15/A

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:        08.12.2016 - štvrtok
Hodina:                                 17:00
Miesto:                                  zasadačka, Matejkova ul. č. 20

    Program:
1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2. Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4. Plán údržby a opráv na rok 2017
5. Rôzne

    Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.