Archív oznamov

Január 2017

Ľ.Fullu 5 - schôdza vlastníkov

30-01-2017 16:13 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP v objekte Ľ. Fullu 5

Dátum konania schôdze : 7.2.2017 ( utorok )
Čas :                        17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO
3. Predloženie plánu údržby a opráv na roky 2017- 2018:
dokončenie hydraulického vyregulovania systému ÚK a následné osadenie pomerových meračov spotreby na radiátory - r.2017
odbor.prehliadka a skúška elektr.rozvodov + následné odstrán.zistených závad – r.2017
odbor.prehliadka a skúška bleskozvodov + následné odstrán.zistených závad – r.2018
periodická výmena byt.vodomerov na TV – r.2018
výmena podlahových krytín na všetkých chodbách – r.2018
jarná a jesenná deratizácia - r.2017, 2018
preventívna protipožiarna prehliadka – r.2017, 2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
5. Rôzne

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Pribišova 21-25 schôdza vlastníkov

24-01-2017 13:51 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte PRIBIŠOVA 21-25

Dátum konania schôdze : 31.1.2017 ( utorok )
Čas :                        17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO
3. Predloženie plánu údržby a opráv na roky 2017- 2018:
period.výmena bytových meračov ÚK – r.2017
odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov + následné odstrán.zistených závad – r.2017
odbor.prehliadka a skúška elektr.rozvodov + následné odstrán.zistených závad – r.2017
zhotovenie nájazdov na kočíky pred hl.vchodové brány – r.2017
period.výmena byt.vodomerov na TV – r.2018
odbor.prehliadka a skúška bleskozvodu + násled.odstrán.zistených závad - r.2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
5. Rôzne

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.