Archív oznamov

Február 2017

Matejkova 2-6 - schôdza vlastníkov

27-02-2017 10:57 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte Matejkova 2-6

Dátum konania schôdze : 7.3.2017 ( utorok )
Čas :                        17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO za rok 2016
3. Predloženie plánu údržby a opráv na roky 2017- 2018:
úprava interiérov – maliarske a natieračsk
jarná a jesenná deratizácia - r.2017, 2018
preventívna protipožiarna prehliadka – r.2017, 2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
5. Rôzne – voľba zástupcov vlastníkov pre jednotlivé vchody

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 36-40 - schôdza vlastníkov

20-02-2017 11:23 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte Majerníkova 36-40

Dátum konania schôdze : 28.2.2017 ( utorok )
Čas :                        17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO za rok 2016
3. Predloženie plánu údržby a opráv na roky 2017- 2018:
odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov + násled.odstránenie zistených závad – r.2017
vypracovanie energetického certifikátu – r.2017
periodická výmena byt.vodomerov na  teplú vodu – r.2017
inštalácia kamerového systému – podmienené súhlasom vlastníkov
rekonštrukcia a uzamknutie spoloč.kontajnerového stojiska – r.2017
jarná a jesenná deratizácia - r.2017, 2018
preventívna protipožiarna prehliadka – r.2017, 2018
odborná prehliadka a skúška bleskozvodu – násled.odstrán.zistených závad – r.2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
5. Rôzne

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Adámiho 2-10 - schôdza vlastnkov

16-02-2017 14:42 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
Adámiho ul. č. 2, 4, 6, 8, 10

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:        23.02.2017 - štvrtok
Hodina:                        17:00
Miesto:                            zasadačka, Matejkova ul. č. 20

    Program:
1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2. Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4. Plán údržby a opráv na rok 2017
5. Rôzne
6. Záver

    Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Majerníkova 14,16 - schôdza vlastníkov

16-02-2017 14:38 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP v objekte Majerníkova 14,16

Dátum konania schôdze : 21.2.2017 ( utorok )
Čas :                        17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO za rok 2016
3. Predloženie plánu údržby a opráv na roky 2017- 2018:
dokončenie odbor.prehliadky a skúšky plynových rozvodov + násled.odstránenie zistených závad – r.2017
výmena bytových uzáverov ÚK na jednotlivých poschodiach, vč. doizolovania odkrytých častí potrubia
rekonštrukcia súčasného dorozumievacieho systému za digitálny, vč .výmeny bytových telefónov
jarná a jesenná deratizácia - r.2017, 2018
preventívna protipožiarna prehliadka – r.2017, 2018
periodická výmena byt.vodomerov na  teplú vodu – r.2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
5. Rôzne

 

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Majerníkova 2-6 - schôdza vlastníkov

06-02-2017 12:20 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP v objekte Majerníkova 2-6

Dátum konania schôdze : 14.2.2017 ( utorok )
Čas :                              17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17

 

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu, tvorba a čerpanie FPÚaO za rok 2016
3. Predloženie plánu údržby a opráv na roky 2017- 2018:
dokončenie odbor.prehliadky a skúšky plynových rozvodov + násled.odstránenie zistených závad – r.2017
úprava a uzamknutie spoločného kontajnerového stojiska s obj.J.Stanislava 2-8 – r.2017
jarná a jesenná deratizácia - r.2017, 2018
preventívna protipožiarna prehliadka – r.2017, 2018
periodická výmena byt.vodomerov na  teplú vodu – r.2018
odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia + odstránenie zistených závad – r.2018
výmena podlahových krytín na všetkých chodbách – r.2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom nedoplatkov voči bytovému domu
5. Rôzne

Upozornenie: Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.