Archív oznamov

Marec 2017

Ľ.Fullu 24-28 - schôdza vlastníkov

06-03-2017 11:58 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Ľ. FULLU 24-28

Dátum:            14.3.2017 ( utorok )
Čas :                18.00 hod.
Miesto :            kočikáreň vo vchode Ľ. Fullu 26

Program :
1. Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na roky 2017-18:
dokončenie odbornej prehliadky a skúšky plynových zariadení + následné odstránenie zistených závad -r.2017
vypracovanie energetického certifikátu - r.2017
výmena sekciových uzáverov na ÚK a zaizolovanie odkrytých častí potrubia, následné doregulovanie systému ÚK – r.2017
jarná a jesenná deratizácia - r.2017, 2018
preventívna protipožiarna prehliadka – r.2017, 2018
periodická výmena byt.vodomerov na teplú vodu – r.2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
5. Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.