Archív oznamov

Apríl 2017

Pribišova 39-45 - schôdza vlastníkov

25-04-2017 13:20 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Pribišova 39 - 45

Dátum konania schôdze : 9.5.2017 (utorok)
Hodina :                       17.00 hod.
Miesto :                       zasadačka /dv.č.17/ na Matejkovej ul.20
 
Program :
1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Informácia o stave a čerpaní finančných prostriedkov domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2017-18

4. Odsúhlasenie termínu písomného hlasovania na refinancovanie súčasného úveru a podanie žiadosti na ŠFRB na výmenu výťahov
5. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
6. Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Karloveská 16-20, Fadruszova 2-8, Kempelenova 13-17 - schôdza vlastníkov

18-04-2017 16:10 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV OBJEKTU
Karloveská ul. č. 16, 18, 20; Fadruszova ul. č. 2, 4, 6, 8; Kempelenova ul. č. 13, 15, 17

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:        27.04.2017 - štvrtok
Hodina:                                 17:00
Miesto:                                  zasadačka, Matejkova ul. č. 20

    Program:
1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2. Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4. Plán údržby a opráv na rok 2017 - 2018
5. Rôzne
6. Záver

    Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Adámiho 13-17 - schôdza vlastníkov

18-04-2017 16:08 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Adámiho 13-17

Dátum konania schôdze : 25.4.2017 (utorok)
Hodina :                       17.00 hod.

Miesto :                       zasadačka /dv.č.17/ na Matejkovej ul.20
 
Program :
1. Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Informácia o stave a čerpaní finančných prostriedkov byt.domu
3. Schválenie plánu údržby a opráv na roky 2017-2018
4. Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
5. Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Líščie údolie 73-79 - schôdza vlastníkov

12-04-2017 11:57 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV objektu Líščie údolie č. 73, 75, 77, 79

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:        20.04.2017 - štvrtok
Hodina:                                17:00
Miesto:                                 zasadačka, Matejkova ul. č. 20

    Program:
1. Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2. Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3. Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4. Plán údržby a opráv na rok 2017
5. Rôzne
6. Záver

    Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.