Archív oznamov

September 2017

Matejkova 8-12 - schôdza vlastníkov

29-09-2017 10:43 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu MATEJKOVA 8-12

Dátum:            10.10.2017 ( utorok )
Čas :                17.00 hod.
Miesto :            zasadacia miestnosť /d.č.17/, Matejkova 20

Program :
 1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Plán opráv na rok 2018 -  jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka, úradná 6-ročná skúška výťahov
 4.    Návrh na výhodnejšie refinancovanie jestvujúceho úveru
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Pod Rovnicami 21-29 - schôdza vlastníkov

29-09-2017 10:41 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
 ul. Pod Rovnicami č. 21, 23, 25, 27, 29

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:        05.10.2017 - štvrtok
Hodina:                        17:00
Miesto:                            zasadačka, Matejkova ul. č. 20

    Program:
1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.    Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3.    Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4.    Plán údržby a opráv na rok 2017 -2018
5.    Rôzne
6.    Záver
    Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Hlaváčiková 4 - schôdza vlastníkov

22-09-2017 14:25 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu HLAVÁČIKOVÁ 4

Dátum konania schôdze : 03.10.2017 ( utorok )
Čas :                                18.00 hod.
Miesto :                          vstupný vestibul v dome

Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2018: jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka, periodická prehliadka bleskozvodu a následné odstránenie zist.závad
 4.    Financovanie rekonštrukcie malého výťahu
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.