Archív oznamov

Október 2017

Hlaváčikova 35/A, 35/B - schôdza vlastníkov

30-10-2017 14:42 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Hlaváčiková 35A - 35B

Dátum:            7.11.2017 ( utorok )
Čas :                18.00 hod.
Miesto :            garáže v objekte

Program :
 1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Plán opráv na rok 2018:
jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka, period.kontrola a skúška aktívneho bleskozvodu, kontrola garážovej brány, kontrola komínov a kotla
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Ľ.Fullu 14-22 - schôdza vlastníkov

16-10-2017 11:46 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Ľ.Fullu 14-22

Dátum konania schôdze : 24.10.2017 ( utorok )
Čas :                                 18.00 hod.
Miesto : zhromažďovacia miestnosť č.3 v suteréne vchodu Ľ.Fullu 14

Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2018: jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka, periodická prehliadka bleskozvodu a následné odstránenie zist.závad, period. prehliadka elektrických rozvodov a následné odstránenie zist.závad, period.výmena byt.vodomerov na TV, oprava prístrešku hl.regulátora plynu a hl.prívodu elektriny
 4.    Odsúhlasenie ďalších prenájmov SP v dome
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Jurigovo nám. 11-15 - schôdza vlastníkov

09-10-2017 13:58 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Jurigovo nám.11-15

Dátum:            17.10.2017 ( utorok )
Čas :                17.00 hod.
Miesto :            zasadacia miestnosť /d.č.17/, Matejkova 20

Program :
 1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
 3.    Plán opráv na rok 2018:
       a, povinné - jarná a jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna prehliadka
       b,  navrhované -  výmena výťahov, schválenie návrhu na odvodnenie suterénu vo vchode č.13 /cen.ponuka    f.LOBO-p.Farkaš v celkovej sume 2.534,-€/
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Rôzne - voľba nového zástupcu vo vchode č.15

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.