Archív oznamov

November 2017

Hodálova 1,3 - schôdza vlastníkov

24-11-2017 15:37 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov v objekte HODÁLOVA 1,3

Dátum konania schôdze : 5.12.2017 ( utorok )
Čas :                          17.00 hod.
Miesto :                     zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20,                             d.č.17
Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte bytového domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na ďalšie obdobie
 4.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 5.    Schválenie zmien v podmienkach spolupráce medzi vlastníkmi a správcom
 6.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.

Gercenova 8A,8H - schôdza vlastníkov

22-11-2017 09:38 napísal Ing. Miloslav Putera

POZVÁNKA NA SCHÔDZU VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO DOMU
 Gercenova ul. č. 8A a 8H

    Na základe ustanovenia § 14 zákona č.182/1993 Z.z., v znení neskorších úprav, o vlastníctve bytov a NP zvoláva správca bytového domu                         Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. schôdzu vlastníkov.

Dátum konania schôdze:        28.11.2017 - utorok
Čas:                                     18:00 hod.
Miesto:                            Spojená škola Svätej rodiny, Gercenova 10, miestnosť pri vrátnici

    Program:
1.    Prezentácia, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
2.    Informácia o hospodárení s fondom prevádzky, údržby a opráv
3.    Informácia o platobnej disciplíne vlastníkov
4.    Plán údržby a opráv na rok 2017 -2018
5.    Zástupcovia vlastníkov - voľba
6.    Zmena zmluvných podmienok spolupráce
7.    Rôzne
8.    Záver

    Upozornenie:
    Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach.
    Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.

Ľ.Fullu 3 - schôdza vlastníkov

13-11-2017 15:01 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP objektu Ľ. FULLU 3

Dátum konania schôdze : 21.11.2017 ( utorok )
Čas :                          17.00 hod.
Miesto :                     zasadačka na Matejkovej ul.20, d.č.17
Program :
 1.    Prezentácia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2.    Informácia o stave finančných prostriedkov na účte bytového domu
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2018
 4.    Voľba novej komisie za účelom výmeny výťahov, podlahových krytín a maliarskych prác
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie : Vlastník bytu a NP môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.