Archív oznamov

December 2017

Veternicová 3-7 - schôdza vlastníkov

04-12-2017 11:48 napísal Ing. Miloslav Putera

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov objektu Veternicová 3-7

Dátum konania schôdze: 12.12.2017 (utorok)
Čas:                                17.30 hod.
Miesto: zasadacia miestnosť na Matejkovej ul.20, d.č.17

Program:
 1.    Prezentácia, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2.    Informácia o čerpaní a stave finančných prostriedkov na účte byt.domu
v roku 2017
 3.    Schválenie plánu údržby a opráv na rok 2018:
jarná a  jesenná deratizácia, preventívna protipožiarna kontrola, príprava na výmenu stúpačiek zdravotechniky
 4.    Informácia o činnosti Výboru vlastníkov
 5.    Oboznámenie vlastníkov so stavom záväzkov voči bytovému domu
 6.    Rôzne

Upozornenie :
    Vlastník bytu môže písomne, s úradne overeným podpisom splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu v dome. Program schôdze môže byť podľa požiadaviek vlastníkov doplnený aj priamo na schôdzi.