1.dodávka tepla pre ústredné kúrenie a dodávku teplej úžitkovej vody

2.dodávka studenej vody z verejných vodovodov

3.odvádzanie odpadových a zrážkových vôd verejnými kanalizáciami

4.overovanie meradiel spotreby teplej úžitkovej vody a studenej vody 

5.dodávka elektrickej energie do spoločných častí a zariadení domu

6.prevádzka a údržba elektrických rozvodov a zariadení zabezpečujúcich dodávku elektrickej energie do bytov a nebytových priestorov 

7.zabezpečenie 24 hod. výkonu havarijnej služby pri poruche rozvodov a výťahov 

8.upratovanie spoločných priestorov domu a okolia kontajnerov 

9.zabezpečenie čistoty a schodnosti prístupových chodníkov k domu a stanovištiam kontajnerov na domový odpad a zimnú údržbu podľa Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.

10.odpratávanie snehu a zimnú údržbu chodníkov 

11.odvoz a likvidáciu domového odpadu a nadrozmerného odpadu podľa platných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.

12.deratizáciu, dezinfekciu a  dezinsekciu v dome

13.prevádzku a  bežnú údržbu: 

a.výťahov

b.osvetlenia spoločných priestorov domu

c.plynu

d.elektrických rozvodov

e.bleskozvodov

f.požiarnych hydrantov

g.rozvody odpadovej kanalizácie

h.konštrukcie domu

i.zabezpečenie v predpísaných časových intervaloch v zmysle príslušných platných noriem revízie plynu, výťahov, bleskozvodov a elektrozariadení  v spoločných priestoroch domu. 

j.vykonávanie protipožiarnych prehliadok spoločných a častí a zariadení domu

k.zabezpečenie plnenie opatrení uložených revíznymi a kontrolnými orgánmi 


Späť